Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden:

De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

– De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 15 jaar bewaard.

– De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.

– De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Maar met uitzondering van de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden.

– De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.

– De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

– Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de therapeut in het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd. De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

– Voor orthomoleculaire therapie: De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van €90,- (euro) voor het eerste consult met intakegesprek en met het bedrag van € 66,- per sessie van 1 uur hierop volgend.

– Voor fysiotherapie: De client gaat akkoord met de tariefstelling van € 45,- per consult.

– Betalingswijze van de behandelingen is [per pin, op rekening of contant per consult].

– De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

Op de website www.eatcleanmovebetter.nl is informatie over klachtregeling, betalingsvoorwaarden en de AVG te vinden. Ook hier zijn deze algemene voorwaarden te lezen.

Eat Clean Move Better is lid van de beroepsvereniging het MBOG , de maatschappij ter bevordering van de orthomoleculaire geneeskunde.

Adres:

Treebord 24

2811EA Reeuwijk

Telefoon:

06 21567027

E-mail:

sietske@eatcleanmovebetter.nl